BẢNG TÍNH ĐIỂM THỊ THỰC THƯỜNG TRÚ (PR)

Ngành ưu tiên định cư
Tư vấn trực tuyến
 Thị thực Thường trú nhân là gì?

  • Đây là một hệ thống tính điểm tự động. Điểm sẽ được tính dựa trên câu trả lời mà bạn chọn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về điểm của bạn.
  • Nếu bạn muốn kiểm tra điểm một cách chính xác và thích hợp hơn, hãy điền thông tin của bạn vào cuối bảng tính điểm.

Step 1 of 2

50%
    You can select more than one.
  • e.g. Chef, Mechanician...
  • Please type suburb or postcode (e.g. Brisbane or 4000)
  • ReadingListeningWritingSpeaking