Mẫu đăng ký

Bạn chỉ có thể đăng ký thẻ thành viên khi bạn có số điện thoại di động tại Úc. Chúng tôi sẽ gửi mã đăng nhập vào điện thoại của bạn, và bạn cần nhập mã này để hoàn thành đăng ký thành viên. Nếu bạn nhập mã sai, đăng ký của bạn sẽ không được chấp nhận.

Step 1 of 2

  • DD slash MM slash YYYY
  • * Bắt buộc dùng số điện thoại tại Úc với 10 chữ số (e.g. 0400000000)
    ** Vui lòng điền đúng số điện thoại. Bạn sẽ nhận được mã xác nhận qua số điện thoại này.