KĨ THUẬT TỰ ĐỘNG

Automotive

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

lấy nguồn từ TAFE Queensland Brisbane
(TAFE Queensland Brisbane, CRICOS 03020E)

Chức vụ nghề nghiệp
 • Automotive Technician
 • Automotive Mechanic
 • Motor Mechanic
Thời gian nhập học
 • Học kì I (tháng 2)
 • Học kì II (tháng 7)
 • Một số trường Cao đẳng nhận đầu vào mỗi tháng
Các dạng khoá học
 • Light Vehicle
 • Heavy Vehicle
 • Mobile Plant Technology
Danh sách môn học
 • Inspect and service petrol fuel systems
 • Diagnose and repair spark ignition engine management systems
 • Diagnose complex system faults
 • Diagnose and repair spark ignition engine management systems
 • Apply mathematical techniques in a manufacturing engineering or related environment
Điều kiện tiếng Anh đầu vào
 • IELTS 5.5
Điều kiện học vấn đầu vào
 • Xong lớp 11
Điều kiện đầu vào khác
 • Thực tập nghề

Đăng ký nhập học Tư vấn trực tuyến

BẬC HỌC
Cert III (1.5 Năm) + Cert IV (0.5 Năm): 2 Năm
Cert III (1 Năm) + Cert IV (0.5 Năm) + Diploma (0.5 Năm): 2 Năm

Cert III + Cert IV

Cert III + Cert IV + Diploma

THỊ THỰC

Dựa theo dữ liệu từ www.payscale.com

Danh sách Trường nghề

QLD TAFE QLD, NEW England College, Intech Institute of Technology, MTA Institute
VIC Kangan Institute, Box Hill, Chisholm
SA TAFE SA
WA TAFE WA

Tăng trưởng với Tỉ lệ
3.4%
trong 2 năm

Data source from www.joboutlook.com.au

Leave a Reply