Student Information Form

ข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้ในการยื่นข้อมูลเพื่อสมัครเรียน และวีซ่าในประเทศออสเตรเลียเท่านั้น

กรุณากรอกข้อมูลอย่างละเอียด โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัน เดือน ปี หากข้อมูลไม่ครบ อาจทำให้ขั้นตอนการดำเนินวีซ่าช้าออกไป หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ที่ให้ข้อมูลกับท่าน